Hukum Insurans Dalam Islam


Insurans Dalam Islam - Pada dasarnya manusia adalah sebuah keluarga besar. Untuk mencapai kehidupan bersama, manusia musti saling percaya, saling membantu, dan saling bertanggung jawab. Dalam hadits Nabi SAW di jelaskan bahwa, manusia seperti sebuah anggota tubuh. Jika satu tubuh sakit, maka seluruh tubuh semua ikut sakit.  Jika saudara, teman, tetangga ada yang sakit, yang lain ikut merasakanya. Sekurang-kurangnya lawatan atau memberi bantuan sekedar meringankan beban si sakit.

Insurans Dalam Islam

Hadith ini adalah asas falsafah penubuhan sistem Insurans Syariah. Semangat dalam menghadapi risiko bencana menekankan minat bersama berdasarkan rasa persaudaraan di kalangan para peserta.
Sebenarnya ada pelbagai macam cara di mana manusia menangani risiko bencana. Cara pertama ialah dengan menanggung sendiri risiko. Cara yang  kedua adalah mengalihkan risiko kepada pihak lain dan ketiga, menguruskannya bersama (perkongsian risiko). Cara ketiga ialah falsafah dan asas dalam insurans Islam. Oleh itu, perkongsian risiko ini sebenarnya merupakan intipati insurans dalam Islam, di mana prinsip-prinsip kerjasama, perlindungan dan tanggungjawab bersama dipakai (kerjasama, perlindungan, tanggungjawab bersama)

Dalam islam, baru tahun 1985 insurans di fatwakan. Akan tetapi insurans ini harus memiliki sarat dan ketentuan tertentu. Walau sebenarnya jauh sebelum tu, masa tahun 1784-1836  Ibn Abidin, seorang ulama Hanafi sudah membicarakan dalam kitab-kitab karangan beliau. Semisal Kitab Hasyiyah Ibn Abidin dan Kitab Raddu al Muhtar ’Ala ad Dar al Mukhtar. Jadi islam sudah mengenal konsep insurans sudah lama. Namun baru populer sekarang ni.
Ada berbagai macam insurans di malaysia, ada insurans kesihatan, insurans nyawa, insurans kereta, insrurans kemalangan dan lain sebagainya. Satu insurans dengan yang lain bisa memiliki hukum yang berbeza. Bahkan satu insurans bisa saja hukumnya berbeza. Semisal insurans BSM dan insurans maybank bisa mempunyai hukum yang berbeda. Semua tergantung akad, peraturan, dan azaz yang dipakai.

Asas Insurans Syariah

Karena hukum insurans sangat rumit dan banyak kontroversi, kami hami menyampaikan azas, bagi ulama yang memperbolehkan insurans. Di bawah ni kami tulis secara ringkas

1. Prinsip Ketuhanan
Maksud prinsip ketuhanan atau tauhid ni adalah bahwa dalam melakukan insurans ni tak semata-mata karena mengharap keuntungan dan harta. Akan tetapi atas dasar tolong menolong dan menjalankan syariat dengan benar. NI yang perlu ditekankan bagi mereka yang akan mengikuti insurans. Azas ingin menolong sesiapa sahaja yang terkena bencana harus diutamakan

2. Prinsip Keadilan
Azas yang kedua adalah keadilan, dimana pihak perusahaan dan nasabah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, ia di tuntut pula untuk saling percaya sebagai mitra. Pabila kedua belah pihak menjalankan kewajiban dengan benar, diharapkan tidak ada yang terzalimi. Pabila insurans yang anda ikuti tidak sesuai kaidah ni, berarti insurans anda belum syar’i

3. Menghindari Riba
Bagi nasabah dan perusahaan diwajibkan menghindari riba. Oleh sebab tu, perlu ada kejelasan akad. Apakah tu mudlarabah atau wakalah. Ni sangat penting, asuransi syar’i juga memiliki tujuan menghindari riba

Insurans yang dilarang islam atau tidak syar’i

Alquran dan hadis harus menjadi dasar dalam bermuamalah, begitu pula dalam insurans ni, kami sampaikan perkara yang tak membolehkan insurans

1. Riba
Ini sudah jelas dalam al quran bahwa Alloh SWT telah menghalalkan perniagaan dan mengaramkan riba. Telisik terlebih dahulu

2. Zalim
Dalam akad ini, ada salah satu pihak yang dirugikan. Perhatikan syarat dan ketentuan terlebih dahulu sebelum bergabung

3. Ghoror(tidak jelas)
Tidak jelas disini dalam akadnya, syarat dan ketentuan, atau bisa juga beruba hitung hitungan hartanya, Keuntutngan yang tidak jelas, atau bahkan kerugian yang tak nampak

 Sangat bingung bukan? Saya sarankan kepada pembaca untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada ustad anda. Sampaikan model dan akad insurans yang akan pembaca ikuti. Lebih bijak lagi bila minta fatwa kepada majlis ulama. Kebanyakan dari mereka sudah faham betul dengan perkara ni


EmoticonEmoticon